Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
<< previous    next >>
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 3 of 10 found articles
 
 
  Band-gap tunable (GaxIn1−x)2O3 layer grown by magnetron sputtering
 
 
Title: Band-gap tunable (GaxIn1−x)2O3 layer grown by magnetron sputtering
Author: Zhang, Fabi
Sun, Jinyu
Li, Haiou
Zhou, Juan
Wang, Rong
Sun, Tangyou
Fu, Tao
Xiao, Gongli
Li, Qi
Liu, Xingpeng
Zhang, Xiuyun
Guo, Daoyou
Wang, Xianghu
Qin, Zujun
Appeared in: Frontiers of information technology & electronic engineering
Paging: Volume 22 () nr. 10 pages 1370-1378
Year: 2021-10-13
Contents:
Publisher: Zhejiang University Press, Hangzhou
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 3 of 10 found articles
 
<< previous    next >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands