Digital Library
Close Browse articles from a journal
 
<< previous    next >>
     Journal description
       All volumes of the corresponding journal
         All issues of the corresponding volume
           All articles of the corresponding issues
                                       Details for article 2 of 9 found articles
 
 
  From concept to reality – A review to the primary test stand and its preliminary application in high energy density physics
 
 
Title: From concept to reality – A review to the primary test stand and its preliminary application in high energy density physics
Author: Deng, Jianjun
Xie, Weiping
Feng, Shuping
Wang, Meng
Li, Hongtao
Song, Shengyi
Xia, Minghe
Ce, Ji
He, An
Tian, Qing
Gu, Yuanchao
Guan, Yongchao
Wei, Bin
Huang, Xianbin
Ren, Xiaodong
Dan, Jiakun
Li, Jing
Zhou, Shaotong
Cai, Hongchun
Zhang, Siqun
Wang, Kunlun
Xu, Qiang
Wang, Yujuan
Zhang, Zhaohui
Wang, Guilin
Guo, Shuai
He, Yi
Zhou, Yiwei
Zhang, Zhanji
Yang, Libing
Zou, Wenkang
Appeared in: Matter and radiation at extremes
Paging: Volume 1 (2016) nr. 1 pages 48-58
Year: 2016
Contents:
Publisher: Science and Technology Information Center, China Academy of Engineering Physics
Source file: Elektronische Wetenschappelijke Tijdschriften
 
 

                             Details for article 2 of 9 found articles
 
<< previous    next >>
 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands