Digital Library
Close Browse articles from a journal
                            Journal description Amyloid
 
  Amyloid
 
 
Title: Amyloid
Annotation: Verschijnt 1× per 3 maanden
Exemplaar met signatuur: e-Depot TenF. - AANWEZIG: mogelijk incompleet
Subject: Amyloïd
Amyloïdose
35.75 eiwitten, nucleïnezuren
Publisher: Boca Raton, FL : CRC Press
Number: 1 of 1
 

 
 Koninklijke Bibliotheek - National Library of the Netherlands